Algemene voorwaarden

Deel 1                                     Algemeen

 

Artikel 1                                   Toelichting

1.1                    Jeeves B.V. initiatief nemer van Ziekenhuisdiensten (hierna Jeeves) is een besloten vennootschap die zich bezig houdt met drie verschillende dienstverlenende activiteiten: autoservice, stomerijservice en seniorenservice. Vanuit Rotterdam verleent Jeeves deze diensten aan haar wederpartij.

1.2                    De drie verschillende activiteiten worden als volgt gedefinieerd:

–                        Autoservice: alle diensten van Jeeves welke betrekking heeft op shuttle-service, chauffeursdiensten en Valet-parking, zoals nader omschreven in artikel 17;

–                        Stomerijservice: alle diensten van Jeeves welke betrekking heeft op de tussenkomst tussen de stomerij en de consument, die textiel aan Jeeves aanbiedt, welk textiel Jeeves vervolgens ter reiniging aanbiedt aan een Netex- gecertificeerde stomerij, zoals nader omschreven in artikel 26;

–                        Seniorencomfort: alle diensten van Jeeves welke betrekking heeft op de dagelijkse, niet-medische, vrijetijdsbesteding van senioren, zoals nader omschreven in artikel 32.

 

Artikel 2                                   Toepasselijkheid

2.1                    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd welke door Jeeves binnen het kader van de uitvoering van de diensten worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door Jeeves uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2                    Gelet op de diverse diensten van Jeeves, is op alle overeenkomsten Deel 1 van deze voorwaarden (artikel 1 tot en met 16 ) van toepassing. Afhankelijk van de aard van de afgenomen dienst zijn tevens de voorwaarden van toepassing onder het toepasselijke kopje zoals hieronder aangegeven.

 

Artikel 3                                   Totstandkoming overeenkomst

3.1                    Een overeenkomst komt tot stand door een opdrachtbevestiging, door een ondertekende offerte of door de aanvang met haar dienstverlening door Jeeves zonder dat de wederpartij onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt.

3.2                    In deze voorwaarden wordt verstaan onder wederpartij: degene die met Jeeves een overeenkomst aangaat.

3.3                    De wederpartij geeft Jeeves naar beste weten en kunnen alle informatie en medewerking, die nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 4                                   Offertes

De offertes van Jeeves zijn geheel vrijblijvend. Indien een offerte door de wederpartij wordt aanvaard, heeft Jeeves het recht binnen twee werkdagen na ontvangst van de door de wederpartij aanvaardde offerte, deze offerte te herroepen.

 

Artikel 5                                   Overmacht

5.1                    Indien Jeeves door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

5.2                   Onder overmacht wordt, onder meer, begrepen: iedere omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst beperkt is, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst zoals de navolgende omstandigheden: brand; oorlog; demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; epidemie ën; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises; bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Jeeves; transportmoeilijkheden, onvrijwillige storingen.

 

Artikel 6                                   Derden

Jeeves zal bij haar advies over eventuele in te schakelen derden door de wederpartij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Jeeves aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor derden en hun werkzaamheden.

 

Artikel 7                                   Aansprakelijkheid

7.1                    De aansprakelijkheid van Jeeves is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

7.2                    Jeeves is uitsluitend aansprakelijk voor schade die door haar, haar medewerkers of door personen die in haar opdracht handelen aansprakelijk die door opzet of bewuste roekeloosheid zijn ontstaan tijdens de dienstverlening.

7.3                    Indien de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Jeeves om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Jeeves beperkt het binnen de betreffende overeenkomst aan de wederpartij in rekening gebrachte bedrag met een maximum van  € 5.000,–.

7.4                    Voorgaande aansprakelijkheidsbepalingen gelden onverminderd indien Jeeves ondanks het bepaalde in artikel 6 aansprakelijk zou worden geacht voor ingeschakelde derden.

7.5                    Aansprakelijkheidsstelling van Jeeves door wederpartij of door een derde dient te geschieden binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van wederpartij of de derde met de aansprakelijkheid veroorzakende gebeurtenis, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Jeeves is vervallen.

7.6                    Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van wederpartij of een derde jegens Jeeves in verband met een overeenkomst vervallen binnen één maand na het redelijkerwijs bekend zijn van wederpartij of de derde met deze rechten of bevoegdheden.

 

Artikel 8                                   Voorschot

Jeeves kan in het kader van een overeenkomst met wederpartij betaling van een voorschot verlangen en dit gedurende de overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van haar dienstverlening zal Jeeves het voorschot verrekenen met haar eindfactuur.

 

Artikel 9                                   Prijzen

9.1                    De door Jeeves vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

9.2                    Bij overeenkomsten die door Jeeves, geheel of gedeeltelijk, worden uitgevoerd tussen 24.00 uur en 7.00 uur of op zon- en feestdagen zal het uurtarief tijdens voornoemde uren of dagen met 50% worden verhoogd.

9.3                    Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere lasten na de offerte of na het tot stand komen van de overeenkomst, brengt Jeeves aan de wederpartij in rekening.

9.4                   Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn het factuurbedrag volledig voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Jeeves gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldatum over deze somma rente in rekening te brengen. Deze rente is gelijk aan 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.

 

Artikel 10         Klachten

Binnen 3 werkdagen na beëindiging van de betreffende werkzaamheden door Jeeves moeten klachten schriftelijk zijn kenbaar gemaakt aan Jeeves. Klachten buiten deze termijn worden niet meer in behandeling genomen.

 

Artikel 11         Niet tijdige betaling

11.1                  Jeeves kan in geval van niet tijdige betaling van haar factuur door wederpartij zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling haar dienstverlening in alle overeenkomsten met wederpartij definitief staken.

11.2                  Wederpartij verplicht zich om zijn vragen en/of opmerkingen over de factuur van Jeeves binnen 3 werkdagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Jeeves voor te leggen, waarna Jeeves gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft wederpartij recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Jeeves op te schorten.

11.3                  De door Jeeves gemaakte kosten, om nakoming van de verplichtingen van de wederpartij naar Jeeves te bevorderen, komen ten alle tijden voor rekening van de wederpartij. Deze kunnen zijn: advocaat-, deurwaarders-, incasso- of buitengerechtelijke kosten. De buitenrechtelijke kosten, met een minimum van €60,00 waar geen bewijs voor hoeft te worden aangebracht, bedragen 15% van de contractsom en zijn verschuldigd op het moment dat de vordering uit handen is gegeven. Ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

 

Artikel 12         Afwijking van deze voorwaarden

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 13         Kettingbeding

Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door Jeeves geleverde werkzaamheden betrokken zijn, is de wederpartij verplicht deze bedingen aan zijn opvolger op te leggen.

 

Artikel 14         Ontbinding

Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is Jeeves gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, de overeenkomst op te schorten, danwel te ontbinden indien de wederpartij:

1. wanprestatie pleegt;2. instaat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht; 3. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht; 4. een buitengerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht; 5. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt; 6. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest; 7. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard; 8. overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen; 9. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, danwel indien de wederpartij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te zullen komen. Is één van voornoemde situaties van toepassing, dan behoudt Jeeves tevens het recht op vergoeding van directe en indirecte schades, kosten en rente.

 

 

Artikel 15         Toepasselijk recht

De rechtsverhouding tussen wederpartij en Jeeves is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze rechtsverhouding voorvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de Rechtbank te Rotterdam.

 

Artikel 16         Overig

16.1                  Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

16.2                  Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Rotterdam onder nummer [nader in te vullen door Jeeves].

 

Deel 2                                    Specifiek

 

Autoservice

 

Artikel 17         Autoservice

17.1                  Op de autoservice zijn, naast de artikelen 1 tot en met 16, de artikelen 17 tot en met 25 van toepassing.

17.2                  De autoservice van Jeeves omvat (onder meer) chauffeursdiensten, shuttleservice en parkeerservice.

17.3                  In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

Chauffeursdiensten:                                                              het door Jeeves ter beschikking stellen van privé-chauffeurs voor vervoer in auto’s van wederpartij of in door Jeeves gehuurde auto’s ;

Parkeerservice:                                                                     het tijdens evenementen door de wederpartij uitbesteden van parking van auto’s van gasten aan Jeeves, bijvoorbeeld Valetparking of parkeerbegeleiding;

Shuttleservice:                                                                       het door de wederpartij aan Jeeves uitbesteden van de organisatie van shuttleverbindingen bij grote parkings tussen locaties;

Haal en breng service:                                                         het halen/brengen van auto’s van de wederpartij of van klanten van de wederpartij t.b.v. onderhoud.

Privé-chauffeur:                                                                    een bij Jeeves ingeschreven of ingeleend natuurlijk persoon;

Chauffeertijd/rijtijd:                                                               de tijd die een priv é-chauffeur rijdend in de auto van de wederpartij doorbrengt, waarbij de priv é-chauffeur per 4 uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een kwartier rusttijd;

Wachttijd:                                                                              de tijd die een privé-chauffeur wachtend ten behoeve van de wederpartij doorbrengt;

Reistijd:                                                                                 de tijd die een privé-chauffeur reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt.

17.4                  Jeeves is volledig vrij in de selectie van en de bemiddeling met de privé-chauffeur.

Artikel 18         Annulering

De wederpartij kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de overeenkomst, de overeenkomst kosteloos annuleren mits het aantal medewerkers van Jeeves minder is dan 2. Bij 2 medewerkers van Jeeves of meer,kan de wederpartij, tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, kosteloos annuleren. Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is Jeeves gerechtigd om het volledig afgesproken bedrag bij de wederpartij te factureren.

 

Artikel 19         Prijzen

19.1                 Berekend worden de chauffeer-, wacht- en reistijd die ten behoeve van de wederpartij is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier.

19.2                  Jeeves brengt altijd, ongeacht de werkelijke duur van de overeenkomst, minimaal 3 uren in rekening bij de wederpartij.

19.3                 Voor reserveringen die worden geplaatst op dezelfde dag als de rit gereden dient te worden, is Jeeves gerechtigd om een bedrag van € 20,00 administratiekosten in rekening te brengen.

19.4                 Eventueel te maken (hotel)kosten voor overnachtingen gedurende de overeenkomst komen voor rekening van de wederpartij. De duur van de overnachting ofwel rusturen liggen tussen 00.00 uur en 07.00 uur. Deze uren worden niet aangemerkt als werktijd en derhalve niet doorberekend.

19.5                 Per 8 uur of wanneer de overeenkomst wordt uitgevoerd tussen 18.00 uur en 21.00 uur wordt ten behoeve van de chauffeur een bedrag van € 20,00 aan maaltijdvergoeding in rekening gebracht bij de wederpartij.

19.6                 Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden komen te allen tijde voor rekening van de wederpartij en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, met overlegging van, voor zover mogelijk, desbetreffende recu’s.

 

Artikel 20        Facturering

De factuur wordt opgemaakt aan de hand van de uren die een chauffeur doorgeeft aan Jeeves, vermeerderd met de reistijd zoals genoemd in artikel 19.

 

Artikel 21         Verplichtingen wederpartij

21.1                  Wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door haar aan de chauffeur van Jeeves ter beschikking gestelde voertuig WA en volledige casco dekking/ all-risk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. Wederpartij is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

21.2                Wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen en garandeert dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de all-risk en/of inzittenden-verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan wederpartij, en meer in het bijzonder een chauffeur van Jeeves.

21.3                 Wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen.

21.4                  Wederpartij dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welke bestuurdersleeftijd en welk type rijbewijs vereist is om het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, voor zover rijbewijs B niet volstaat.

21.5                  Indien wederpartij niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij jegens Jeeves geen beroep doen op het mogelijk ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming, etcetera. Voorts is zij alsdan gehouden om alle schade die Jeeves als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van derden daaronder begrepen, aan Jeeves te voldoen en wederpartij kan haar schade niet bij Jeeves neerleggen.

21.6                  Indien wederpartij op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt voorziet dat zij aan één van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan Jeeves, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.

Artikel 22         Aansprakelijkheid Jeeves

22.1                  Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging, geeft geen recht op schadevergoeding aan de wederpartij.

22.2                  De wederpartij vrijwaart Jeeves voor aanspraken van derden, als gevolg van de door ons verrichte werkzaamheden.

22.3                  Wij aanvaarden, onverminderd art. 23 geen aansprakelijkheid voor:

 

–                             Schade veroorzaakt door de chauffeur van Jeeves in het kader van een door de wederpartij aan hen verstrekte opdracht die buiten hun normale (chauffeurs)werkzaamheden valt;

–                             Indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade. Evenmin kan Jeeves aansprakelijk worden gehouden voor schade aan zaken van wederpartij en/of boetes die zijn veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van wederpartij.

–                             Letsel aan passagiers en schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig ten tijde van de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 23        Schadevergoeding

Alleen indien voldaan is aan alle verplichtingen die Jeeves stelt aan de wederpartij, zoals omschreven in artikel 22 en er geen sprake is van een geval als genoemd in artikel 22, heeft wederpartij recht op schadevergoeding als gevolg van verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde. De verzekeringsmaatschappij van Jeeves bepaalt uiteindelijk het uit te keren bedrag.

 

Artikel 24         Beschikbaarheid

Jeeves behoud zich het recht voor een opdracht niet aan te nemen bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.

 

Artikel 25         Aansprakelijkheid

25.1            De aansprakelijkheidssom bedraagt maximaal het bedrag als genoemd in artikel 7. Schadevorderingen die dit bedrag overstijgen worden door de wederpartij zelf gedragen. Schades bij de tegenpartij, die onder de WA-verzekering vallen, worden over de verzekering van de voertuighouder afgewikkeld.

25.2            In afwijking van artikel 10 is de wederpartij is verplicht om duidelijk zichtbare schade aan het voertuig direct te melden bij Jeeves, bij gebreke waarvan de aansprakelijkheid van Jeeves vervalt.

 

Stomerijservice en Schoenservice

 

Artikel 26         Stomerijservice en schoenservice

26.1                  Op de stomerijservice zijn, naast de artikelen 1 tot en met 16, de artikelen 26 tot en met 31 van toepassing.

26.2                  De stomerijservice van Jeeves omvat alle dienstverlening van Jeeves welke betrekking heeft op de tussenkomst tussen de consument, die textiel aan Jeeves aanbiedt, welk textiel Jeeves vervolgens ter reiniging aanbiedt aan een Netex- gecertificeerde stomerij.

26.3                  De schoenenservice van Jeeves omvat alle dienstverlening van Jeeves welke betrekking heeft op de tussenkomst van de consument, die schoenen (ook tassen, riemen e.d.) aan Jeeves aanbiedt, welke schoenen Jeeves vervolgens voor onderhoud aanbiedt aan een schoenmaker.

26.4                  In deze voorwaarden wordt onder consument verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep die textiel en schoenen ter reiniging aanbiedt aan Jeeves.

26.5                  De overeenkomst tot stomerijservice/schoenservice komt, in aanvulling op artikel 3 tot stand doordat de consument textiel/schoenen ter reiniging/onderhoud aanbiedt en Jeeves dit textiel/schoenen ter reiniging/onderhoud aanbiedt aan een Netex-gecertificeerde stomerij of aan een schoenmaker.

26.6                  Jeeves verbindt zich om de ter reiniging aangeboden zaken te bewaren als goed bewaarder en ter beschikking van de consument te houden vanaf de hiertoe afgesproken datum.

 

Artikel 27        Verplichtingen consument

27.1                  De consument is verplicht om Jeeves bij het aangaan van de overeenkomst die betrekking heeft op het reinigen van één of meer kostbaarheden die niet als zodanig herkenbaar zijn expliciet te wijzen op het kostbare karakter van de ter reiniging aangeboden zaken.

27.2                  De consument is verplicht om de aangeboden zaken af te halen op de afgesproken datum of uiterlijk binnen 7 dagen na die datum.

 

Artikel 28         Aansprakelijkheid Jeeves

Aan Jeeves kunnen de navolgende beschadigingen niet worden toegerekend:

–                       slijtage en/of krimp of een eigen gebrek van de beschadigde zaak, waaronder begrepen geringe sterkte, weeffouten, onvoldoende lusvastheid van poolweefsel, onvoldoende echtheid van kleurstoffen, aantasting door bij het verven of bedrukken gebruikte chemicaliën of door aanwezige verzwarings-, appreteer- of impregneermiddelen, ondeugdelijke confectie (bijvoorbeeld te kort inslaan van zomen en naden), de inwerking van tijdens het gebruik in de zaak geraakte stoffen, aanwezigheid van niet-roestvaste metalen voorwerpen aan de zaak;

–                        een aan de stomerij niet toe te rekenen onbekendheid van de samenstelling van de aangeboden zaak, hetgeen onder meer in beginsel het geval is bij onjuiste, onvolledige of onleesbare etikettering, alsmede bij etikettering of materiaalaanduiding op een niet zichtbare plaats;

–                        schade die het gevolg is van voorwerpen in of aan de zaken, alsmede de schade ontstaan als gevolg van verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels en geplakte ceintuurs, welke zich aan de te behandelen zaak bevinden;

–                        onvolledige reiniging en/of onvolledige verwijdering van vlekken, indien met gebruikmaking van de in de bedrijfstak gebruikelijk beschikbare reinigingsmethode en middelen de aan de aangeboden zaak aanwezige vervuiling niet zonder beschadiging te verwijderen is.

 

Artikel 29         Betaling

29.1                  Betaling geschiedt door middel van automatische incasso.

29.2                  Indien de werkelijke reinigingskosten hoger zijn dan het door de consument ingevulde bedrag, omdat dit volgens de stomerij dan wel de schoenmaker vereist was, is Jeeves gerechtigd dit hogere bedrag te incasseren bij de wederpartij.

 

Artikel 30         Overig

De consument is verplicht Jeeves zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn eigendommen zijn. De consument zal deze zaken ter beschikking van Jeeves houden.

 

Artikel 31        Klachten

31.1                  Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dienen door de consument schriftelijk ter kennis van de stomerij te worden gebracht binnen één week na teruggave van die zaken. Hierbij dient de consument te kunnen aantonen dat de betrokken zaak door Jeeves bij een stomerij ter reiniging is aangeboden.

31.2                  Een zaak wordt geacht te zijn vermist, indien Jeeves de consument ervan op de hoogte heeft gebracht de vermissing te erkennen, of indien een termijn van twee weken is verstreken nadat de zaak door de consument als vermist is opgegeven, zonder dat de zaak aan de consument is teruggegeven.

31.3                  Bij reclames zowel ten aanzien van vermissing als van beschadiging of onjuiste behandeling van zaken dient de consument op verzoek van Jeeves alle gegevens omtrent die zaak te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen geraken. Indien mogelijk zal de consument opgaven verstrekken van de prijs waarvoor de desbetreffende zaak is gekocht.

31.4                  Partijen zijn met betrekking tot de klacht gehouden aan het oordeel van de stomerij, dan wel het oordeel van de schoenmaker.

 

 

Seniorencomfort

 

Artikel 32        Seniorencomfort

32.1                  Op seniorencomfort zijn, naast de artikelen 1 tot en met 16, de artikelen 32 tot en met 41 van toepassing.

32.2                  Seniorencomfort van Jeeves bevat onder meer Thuisgemak, Persoonlijk vervoer en begeleiding en Ontspanning.

32.3                  In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

–                        Thuisgemak:                         assistentie bij de dagelijkse gang van zaken en huishouding; bed opmaken, opruimen, schoonmaak, assistentie bad/douche, hulp bij administratie, hulp bij aanvraag PGB, telefoon beantwoorden, hulp met computer en andere elektronica et cetera.

–                        Persoonlijk vervoer en begeleiding:           vervoer en begeleiding zowel met de auto van de wederpartij of een door Jeeves gehuurde voertuig, naar familie, winkelcentrum, dokter, kapper etcetera.

–                        Ontspanning:                         organiseren en begeleiden van uiteenlopende uitstapjes naar restaurant, museum, kapper, dokter, familie, et cetera.

 

Artikel 33         Geen medische begeleiding

De werknemers van Jeeves verrichten geen medische handelingen zoals het toedienen van medicijnen. Jeeves wijst er nadrukkelijk op dat de werknemers geen medische opleiding hebben gevolgd, noch zijn ze allen in het bezit van een EHBO diploma.

 

Artikel 34         Minimale duur overeenkomst

34.1                  De reistijd, dat wil zeggen de tijd die de medewerker van Jeeves reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt, wordt bij de wederpartij in rekening gebracht.

34.2                  Jeeves brengt altijd, ongeacht de werkelijke duur van de overeenkomst, minimaal 3 uren in rekening bij de wederpartij.

 

Artikel 35         Auto

35.1                  Gedurende de overeenkomst kan gebruik worden gemaakt van een voertuig van de wederpartij. De wederpartij neemt de navolgende verplichtingen ten aanzien van het voertuig op zich.

35.2                  Wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door haar aan de medewerker van Jeeves ter beschikking gestelde voertuig WA en volledige casco dekking/ all-risk is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen maar niet beperkt letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een geldige inzittendenverzekering is afgesloten. Wederpartij is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

35.3                  Wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de all-risk en/of inzittenden-verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan wederpartij, en meer in het bijzonder een medewerker van Jeeves.

35.4                 Wederpartij is verplicht ervoor zorg te dragen dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen.

35.5                  Wederpartij dient voor het sluiten van de overeenkomst aan te geven welke bestuurdersleeftijd en welk type rijbewijs vereist is om het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig te mogen besturen, voor zover rijbewijs B niet volstaat.

35.6                  Indien wederpartij niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij jegens Jeeves geen beroep doen op het mogelijk ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming, et cetera. Voorts is zij alsdan gehouden om alle schade die Jeeves als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van derden daaronder begrepen, aan Jeeves te voldoen, en wederpartij kan haar schade niet bij Jeeves neerleggen.

35.7                  Indien wederpartij op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt voorziet dat zij aan één van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan Jeeves, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.

 

Artikel 36         Het Persoonsgebonden Budget

Het Persoonsgebonden Budget (PGB) wordt door de wederpartij zelf aangevraagd. De wederpartij draagt hier zelf verantwoordelijkheid voor, ondanks dat medewerkers van Jeeves eventueel behulpzaam zijn geweest bij de aanvraag ervan. Jeeves is niet aansprakelijk voor het al dan niet toewijzen van een PGB aan de wederpartij.

 

Artikel 37         Derden

In aanvulling op artikel 6 draagt Jeeves geen aansprakelijkheid ingeval zij de wederpartij adviseert over een eventueel in te schakelen derde. Hierbij kan gedacht worden aan advies over een tuinman, klusjesman et cetera.

 

Artikel 38         Verhouding tot medewerkers

38.1                 De wederpartij mag aan de medewerker van Jeeves geen cadeaus of geld geven.

38.2                                        Ook mag de wederpartij de medewerker geen lening verstrekken of hem een erfenis of legaat nalaten.

38.3                  Het is voor de wederpartij niet toegestaan om afspraken met de medewerker te maken. Alle afspraken dienen met Jeeves te worden gemaakt.

 

Artikel 39                                 Ziekte medewerker

39.1                  Bij ziekte van een vaste medewerker van de wederpartij, zal Jeeves trachten te zorgdragen voor geschikte vervanging.

39.2                  Slechts indien de wederpartij gegronde redenen heeft om de door Jeeves voorgestelde vervanger te weigeren is zij gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de vaste medewerker weer beschikbaar is.

 

Artikel 40         Beëindigen van de overeenkomst

40.1                 Jeeves kan de overeenkomst tijdelijk stopzetten of definitief beëindigen indien:

–                                             de wederpartij gedrag vertoont dat voor de medewerker onacceptabel is, zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten, (bedreiging met) geweld, belediging en intimidatie;

–                       de wederpartij zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of aan de overeenkomst.

40.2                  Wanneer Jeeves door het stopzetten of beëindigen van de overeenkomst schade zou lijden, blijft het recht op schadevergoeding van Jeeves bestaan.

 

Artikel 41         Beroepscode, bescherming privacy en persoonsgegevens

41.1                 Jeeves hanteert bij de zorg- en dienstverlening de toepasselijke beroepscodes en wettelijke verplichtingen op het gebied van privacy en bescherming persoonsgegevens.

41.2                 Zonder toestemming van de wederpartij stelt Jeeves geen persoonsgegevens ter beschikking aan anderen; behalve wanneer een wettelijke verplichting of een beroepsverplichting dat zou vragen.

41.3                  De wederpartij stemt er mee in dat Jeeves de wederpartijgegevens elektronisch verzamelt, vastlegt, uitwisselt en verwerkt in een zorgdossier.